โทร 098-2429156 Line:@5starnutrition
           
 การเริ่มต้นธุรกิจยูซานา

1.เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่
  ถ้าคุณถือสัญชาติไทย 
     1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     2.หมายเลขบัญชีธนาคารสำหรับรับค่าคอมมิชชั่น
     3.แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก พร้อมกรอกรายละเอียด 
  ถ้าคุณไม่ได้ถือสัญชาติไทย กรุณาส่งเอกสารต่อไปนี้
     1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
     2. สำเนาหนังสือเดินทาง
  ถ้าคุณสมัครในรูปแบบบริษัท กรุณาส่งเอกสารดังต่อไป พร้อมกับลงลายมือชื่อของผู้อำนวยการและประทับตรา
บริษัทบนเอกสาร
     1. สำเนาใบจดทะเบียนบริษัท
     2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
     3. สำเนา ภ.พ. 20 (ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) –ถ้ามี
     4. ใบสมัครผู้แทนจำหน่ายพร้อมทั้งข้อมูลของบริษัท

2.เลือกสินค้าสำหรับการเปิดศูนย์ธุรกิจ
      1.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 900 บาท พร้อมรับชุด Starter Kits คู่มือสำหรับการทำงาน
      2.เปิด 1 ศูนย์ธุรกิจเลือกสินค้าอย่างน้อย 200 คะแนน เปิด 3 ศูนย์เลือกสินค้าอย่างน้อย 400 คะแนน
       ดูตารางราคาและคะแนนได้ที่นี่

3.วิธีการชำระเงิน

ชำระผ่านบัตรเครดิต VISA, Master Card,K-web Shopping Cart
ตัดบัญชีธนาคารได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุทธยา
ดาวโหลดแบบฟอร์มเพื่อส่งให้บริษัท  (ธนาคารกสิกรไทย) (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)
จ่ายผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุทธยา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม )
จ่ายที่เคาน์เตอร์บริษัท โดยตรง ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต


หน้าแรก
เกี่ยวกับยูซานา
ผลิตภัณฑ์ยูซานา
โอกาสทางธุรกิจยูซานา
ความแตกต่างของยูซานา

Copyright @2012 by topstarteam.com This site owned by Pathitta Sa-nguannam.Some of the images text on this website are the copyright property 
of USANA Health Sciences and have been reproduced with its permission.